سالنامه وزیری مگنتی code : yearbook pas-455


  • سالنامه وزیری مگنتی جامدارکی
  • یک روز در صفحه
  • چاپ دو رنگ
  • صحافی ته دوخت
  • جمعه در یک صفحه
  • کاغذ سفید