هولدر موبایل تبلیغاتی mod. code :15


هولدر موبایل یک وسیله جانبی و مفید برای تلفن همراه شما تا بتوانید هنگامی که میخواهید ویدئویی تماشا کنید به صورت پایه استفاده شود و گوشی شما را در زاویه مناسب نگه دارد .