جاموبایلی 1had.code 330


جاموبایلی تا شو یکی از وسایل مهم و کاربردی برای استفاده در منطل یا محل کار شما تس که می توانید از ان استفاده ببرید و یا هنگام فیلم دیدن با زاویه ای که شما تنظیم می کنید می توانید موبایلتان را بر روی آن قرار دهید و از آن استفاده کنید