دسته بندی محصولات
دسترسی سریع

حوله آشپزخانه

حوله آشپزخانه

حوله آشپزخانه

حوله آشپزخانه ، یکی از لوازم پرکاربردترین در آشپزخانه است که مدام برای تمیز کردن دستها و لکه ها مورد استفاده قرار می شود. به همین علت میتواند یکی از علل اصلی ابتلا به بیماری ها و گسترش آن باشد.
آلودگی حوله آشپزخانه می تواند باعث ایجاد مسومیت غذایی شود . مطالعات اخیر نشان میدهد که چطور شما ندانسته در زمان پخت و پز میکروب ها را گسترش میدهید.
چگونه این تهدید سلامتی رامتوقف کرده؟
مطالعه اخیر نشان داده است که حوله آشپزخانه شما ممکن است به باکتری هایی مانند؛ E.coli آلوده باشند، که منجر به مسمومیت غذایی می شوند. محققان ۱۰۰ مورد از حوله های آشپزخانه را بعد از  یک ماه استفاده آزمایش کردند ؛ شما ممکن است شگفت زده شوید زیرا ۴۹ عدد از آنها رشد باکتریایی خطرناک را نشان دادند.
حوله چگونه کثیف می شوند ؟

تعداد افراد خانه شما قطعا بر روی شرایط حوله ها تاثیر میگذارد.
بدون توجه به این که آیا شما به تنهایی یا با خانواده زندگی میکنید بطور اجتناب ناپذیری در طول روز در تماس با میکروارگانیسم های خطرناک قرار خواهید گرفت.
مثلا اگر کسی در خانه شما گوشت خرد کرده باشد و بدون اینکه دستانش را به نحو مناسب شسته باشد آن ها را با حوله پاک کند ، حوله در معرض باکتری های بد قرار خواهد گرفت. گوشت و مرغ معمولا آلوده هستند ، مخصوصا قبل از اینکه آنها پخته شوند.
هر چیزیکه قبل از غذا خوردن لمس میکنید ، می تواند دهان شما را آلوده کند ، بنابراین ابتدا دست خود را به روش مناسب شسته سپس ، هر روزبا عوض کردن لباس ها ، میکروب ها را ازبین ببرید و بعدا از آشپزخانه آستفاده کنید.
با داشتن یک حوله مخصوص دست ها ، یکی برای ظروف ، و دیگری برای تمیز کردن ، شما میتوانید مقدار سطوحی را که با آنها در تماس هستید را کمتر کنید.
اگر هر حوله را برای هدف مخصوص خودش استفاده کنید میتوانید سالم تر بمانید چون فرصت کمتری به رشد باکتری ها می دهد.
شستشوی زیادحوله آشپزخانه در کمترین فواصل زمانی به جلوگیری از انتقال میکروب و باکتری کمک خواهد کرد.

، یکی از لوازم پرکاربردترین در آشپزخانه است که مدام برای تمیز کردن دستها و لکه ها مورد استفاده قرار می شود. به همین علت میتواند یکی از علل اصلی ابتلا به بیماری ها و گسترش آن باشد.
آلودگی حوله آشپزخانه می تواند باعث ایجاد مسومیت غذایی شود . مطالعات اخیر نشان میدهد که چطور شما ندانسته در زمان پخت و پز میکروب ها را گسترش میدهید.
چگونه این تهدید سلامتی رامتوقف کرده؟
مطالعه اخیر نشان داده است که حوله آشپزخانه شما ممکن است به باکتری هایی مانند؛ E.coli آلوده باشند، که منجر به مسمومیت غذایی می شوند. محققان ۱۰۰ مورد از حوله های آشپزخانه را بعد از  یک ماه استفاده آزمایش کردند ؛ شما ممکن است شگفت زده شوید زیرا ۴۹ عدد از آنها رشد باکتریایی خطرناک را نشان دادند.
حوله چگونه کثیف می شوند ؟

تعداد افراد خانه شما قطعا بر روی شرایط حوله ها تاثیر میگذارد.
بدون توجه به این که آیا شما به تنهایی یا با خانواده زندگی میکنید بطور اجتناب ناپذیری در طول روز در تماس با میکروارگانیسم های خطرناک قرار خواهید گرفت.
مثلا اگر کسی در خانه شما گوشت خرد کرده باشد و بدون اینکه دستانش را به نحو مناسب شسته باشد آن ها را با حوله پاک کند ، حوله در معرض باکتری های بد قرار خواهد گرفت. گوشت و مرغ معمولا آلوده هستند ، مخصوصا قبل از اینکه آنها پخته شوند.
هر چیزیکه قبل از غذا خوردن لمس میکنید ، می تواند دهان شما را آلوده کند ، بنابراین ابتدا دست خود را به روش مناسب شسته سپس ، هر روزبا عوض کردن لباس ها ، میکروب ها را ازبین ببرید و بعدا از آشپزخانه آستفاده کنید.
با داشتن یک حوله مخصوص دست ها ، یکی برای ظروف ، و دیگری برای تمیز کردن ، شما میتوانید مقدار سطوحی را که با آنها در تماس هستید را کمتر کنید.
اگر هر حوله را برای هدف مخصوص خودش استفاده کنید میتوانید سالم تر بمانید چون فرصت کمتری به رشد باکتری ها می دهد.
شستشوی زیادحوله آشپزخانه در کمترین فواصل زمانی به جلوگیری از انتقال میکروب و باکتری کمک خواهد کرد.

درباره نویسنده